Rezultaty projektuPodstawą Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Opolskiego, będzie utworzenie jednolitego tła referencyjnego w oparciu o istniejące dane z zasobu Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru: Ewidencję Gruntów i Budynków, Mapę Zasadniczą, Bank Osnów; dane referencyjne udostępniane przez Regionalną Infrastrukturę Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego: Bazę Danych Obiektów Topograficznych, Państwowy Rejestr Granic, Mapy hydrograficzne i sozologiczne; dane referencyjne udostępniane przez węzeł centralny Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennych (KIIP) – Geoportal.gov.pl: Bazę Danych Ogólnogeograficznych, Ortofotomapę, Dane o charakterze katastralnym (działki systemu LPIS), Rastrowe mapy topograficzne (1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000), Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych, Centralny Bank Osnów. Dane referencyjne będą tłem dla danych tematycznych gromadzonych przez poszczególne Wydziały Starostwa.

System będzie gromadził informacje o wszystkich danych przestrzennych – w zorganizowanych katalogach metadanych. System docelowo będzie umożliwiał wielokierunkową wymianę danych pomiędzy innymi jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami i firmami w województwie. System będzie także zapewniał zaawansowane sieciowe usługi danych przestrzennych INSIPIRE (zgodnie ze standardami OGC: WMS, WFS, CSW), umożliwiające zdalne prowadzenie analiz z wykorzystaniem danych pochodzących od jednostek je udostępniających:

1)  usługi wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych;

2) usługi przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów danych przestrzennych oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych;

3) usługi pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów danych przestrzennych lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów;

4)  usługi przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów danych przestrzennych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych;

5)  usługi umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych.

Włączenie do Systemu sieciowych usług danych przestrzennych ułatwi tworzenie ad hoc odpowiednich opracowań, do przygotowania których będą wykorzystywane zawsze najbardziej aktualne, referencyjne i zdalnie pozyskiwane dane, pochodzące bezpośrednio z instytucji odpowiedzialnych za ich utrzymywanie. Powyższy sposób uzyskania informacji nie tylko podniesie wiarygodność danych i analiz, ale również pozytywnie wpłynie na skuteczność działania samych instytucji posiadających własne Systemy Informacji Przestrzennej. Przepływ informacji i danych pomiędzy Systemami Informacji Przestrzennej wchodzącymi w skład Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej przedstawia poniższy diagram.

 wykres

Budowa lokalnej infrastruktura informacji przestrzennej wpłynie jednak na skrócenie czasu i obniżenie kosztów załatwiania spraw w Starostwie, poprawi funkcjonowanie procedur, bezpieczeństwo gromadzenia i przechowywania danych. W przypadku realizacji zaplanowanej inwestycji powstaną liczne mierzalne i niemierzalne korzyści:

w zakresie rozwoju powiatu opolskiego:

 • efektywniejsze planowanie rozwoju powiatu poprzez lepsze planowanie przestrzenne i strategiczne;
 • podejmowanie decyzji o przyszłości powiatu w oparciu o aktualną, wiarygodną i pełną aktualną informację;
 • poprawa efektywności zarządzania zasobami powiatu, w tym w zakresie gospodarki przestrzennej;
 • wsparcie promocji powiatu (geoportal mapowy).

w zakresie pracy Starostwa:

 • Organizacja informacji i danych pochodzących z wielu źródeł (jednostek organizacyjnych, instytucji zewnętrznych) w zintegrowanej bazie danych;
 • udostępnianie pracownikom Starostwa ogromnych zasobów dokładnych informacji i danych niezbędnych do wykonywania ich pracy;
 • Zwiększenie efektywności wykonywania codziennych zadań w Starostwie poprzez szybki dostęp do potrzebnych informacji;
 • Usprawnienie wymiany informacji i współpracy wewnątrz Starostwa.

w zakresie obsługi mieszkańców:

 • znaczny wzrost szybkości realizowania procedur administracyjnych;
 • zmniejszenie czasu oczekiwania na załatwienie spraw;
 • szybki dostęp do informacji dla mieszkańców, inwestorów oraz turystów dzięki geoportalom internetowym.

w zakresie oszczędności:

 • ograniczenie kosztów związanych z pozyskiwaniem i korzystaniem z danych i informacji;
 • oszczędności wynikające z poprawy efektywności pracy Starostwa;
 • znaczne obniżenia kosztów poprzez eliminację lub znaczne ograniczenie powielania tych samych danych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Starostwa.